Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Beautyfreelancer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten van de website: Beautyfreelancer.nl.
 2. Opdrachtgever: de aanbieder van opdrachten op de website Beautyfreelancer.nl.
 3. Abonnementsgeld: het door de Beautyfreelancer verschuldigde jaartarief voor het Abonnement Plus van Beautyfreelancer.nl.
 4. Account: de unieke gebruikersnaam en wachtwoord van de beautyfreelancer of opdrachtgever die de beautyfreelancer of opdrachtgever na voltooiing van het registratieproces krijgt. Hiermee kan hij/zij toegang tot het systeem van Beautyfreelancer.nl krijgen, zodat hij/zij opdrachten kan plaatsen en/of erop reageren.
 5. Overeenkomst: de zakelijke overeenkomst tussen de beautyfreelancer en Beautyfreelancer.nl op basis waarvan de beautyfreelancer gebruik mag maken van de dienstverlening van Beautyfreelancer.nl via haar website.
 6. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ houdt in deze algemene voorwaarden onder andere in: per mail, per fax, per brief.
 7. Website: de internetsite Beautyfreelancer.nl die Evelien Nederhoed Tekst & Redactie voor de onder lid 1 van artikel 1 vermelde dienstverlening in stand houdt, waarvan de hoofdpagina zich bevindt op de URL: www.beautyfreelancer.nl.

Artikel 2: Algemeen & Toepasselijkheid

 1. Beautyfreelancer.nl, gevestigd Kattendoorn 37, 6665HL te Driel, is een dienstverlenende onderneming die via haar website ‘Beautyfreelancer.nl’ freelancers en opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verlenen van voormelde dienstverlening door Beautyfreelancer.nl.
 3. Wanneer andere afspraken worden gemaakt dan de Voorwaarden, dan maken deze alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Wanneer een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden mogelijk niet van toepassing is, wordt de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet gelaten.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en looptijd van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke c.q. digitale aanmelding via de website door de beautyfreelancer en de schriftelijke c.q. digitale bevestiging daarvan door Beautyfreelancer.nl.
 2. Beautyfreelancer.nl heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een verzoek tot aanmelding te weigeren.
 3. De beautyfreelancer gaat akkoord dat deze voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de overeenkomst.
 4. Zowel de beautyfreelancer als de opdrachtgever is verplicht om gedurende het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede veranderingen daarna, onverwijld aan Beautyfreelancer.nl te melden c.q. op het account te wijzigen.
 5. De beautyfreelancer/opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem ingegeven gegevens juist, compleet en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Beautyfreelancer.nl, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 6. Het Abonnement Plus met de beautyfreelancer gaat in op de datum van totstandkoming van de overeenkomst en wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Behoudens schriftelijke opzegging twee maanden voor het verstrijken van deze periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens met één jaar.
 7. Beautyfreelancer.nl heeft het recht de overeenkomst met de beautyfreelancer te beëindigen dit ter beoordeling van Beautyfreelancer.nl, onder meer in de volgende gevallen: oneigenlijk gebruik van de website, misbruik, gedrag dat algemeen geldende normen van fatsoen overschrijdt.
 8. Beautyfreelancer.nl zal de beautyfreelancer/opdrachtgever in dat geval via een e-mailbericht op de hoogte stellen van het eindigen van de overeenkomst.

Artikel 4: Rechten en plichten van de beautyfreelancer.nl

 1. Beautyfreelancer.nl streeft ernaar om binnen één werkdag na totstandkoming van de overeenkomst de gebruiker, zowel opdrachtgever als beautyfreelancer) toegang te verlenen tot zijn account.
 2. De gebruiker (opdrachtgever of beautyfreelancer) krijgt toegang tot zijn eigen account en alle op de website beschikbare informatie, waaronder een overzicht van alle nieuwe opdrachten van opdrachtgevers. De beautyfreelancer kan vanuit zijn account reageren op opdrachten, maar ook zelf opdrachten plaatsen.
 3. Zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn verkregen gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is bovendien verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Beautyfreelancer.nl direct te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
 4. Zoewel opdrachtgever als de beautyfreelancer moet ten minste 18 jaar of ouder zijn. 
 5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invoeren en bijhouden van de volledige gevraagde gegevens op de instellingen en profielpagina van het account, inclusief het instellen van verlenging en voor het toezenden van onder meer e-mail en (e-mail)nieuwsbrieven.
 6. Het recht tot gebruik van het account, zoals is omschreven in de overeenkomst, komt alleen de gebruiker toe. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licentiëren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautyfreelancer.nl, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Beautyfreelancer.nl is bevoegd om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van het account aan de zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer in rekening te brengen.
 8. Zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden en/of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.
 9. Het is zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancerniet toegestaan om bezoekers van Beautyfreelancer.nl door te verwijzen naar c.q. door te linken naar of op welke manier dan ook te wijzen op (websites van) derde partijen.
 10. Zowel de opdrachtgever als zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer onthoudt zich ervan Beautyfreelancer.nl of derden bij het gebruik van het account en/of Beautyfreelancer.nl te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van Beautyfreelancer.nl en/of derden; incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe (bedrijfs)informatie plaatsen; informatie plaatsen die geen betrekking heeft op de beautyfreelancer; informatie achterhouden die relevant is voor andere bezoekers van Beautyfreelancer.nl; berichten/advertenties plaats met een ander doel dan het aanbieden van zijn diensten c.q. het werven van nieuwe opdrachten; het materiaal verwijderen en/of wijzigen dat anderen op Beautyfreelancer.nl hebben geplaatst; de privacy of publiciteit van Beautyfreelancer.nl schenden; de veiligheid van Beautyfreelancer.nl schenden of pogen te schenden; het zodanig gebruikmaken van het account en/of Beautyfreelancer.nl dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Beautyfreelancer.nl en/of derden wordt verhinderd dan wel het gebruik door anderen van Beautyfreelancer.nl zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens van derden toevoegen.
 11. Onverlet de andere rechten van Beautyfreelancer.nl zal zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer op eerste verzoek van Beautyfreelancer.nl zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van Beautyfreelancer.nl verwijderen indien deze naar de mening van Beautyfreelancer.nl inbreuk maken op enig recht van Beautyfreelancer.nl en/of derden.
 12. Onverlet het overige in dit artikel 4 bepaalde, zal ozwel de opdrachtgever als de beautyfreelancer zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik van het account, Beautyfreelancer.nl en de gegevens waartoe middels het account en/of Beautyfreelancer.nl toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verstaan: het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de bezoekers van Beautyfreelancer.nl, ook wel ‘spammen’ genoemd; bezoekers van Beautyfreelancer.nl benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de beautyfreelancer zich bij de Website heeft aangemeld; het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via Beautyfreelancer.nl of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Beautyfreelancer.nl, ook wel ‘spideren’, ‘harvesten’ of ‘uitmelken’ genoemd.
 13. Indien Beautyfreelancer.nl een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door owel de opdrachtgever als de beautyfreelancer, dan is Beautyfreelancer.nl zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 (duizend EURO) per gebeurtenis en is Beautyfreelancer.nl gerechtigd om de overeenkomst met zowel de opdrachtgever als de beautyfreelancer met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5: Rechten en plichten Beautyfreelancer.nl

 1. Beautyfreelancer.nl zal zich zo goed mogelijk inspannen om eventuele storingen in de toegang tot het account en/of Beautyfreelancer.nl en/of het gebruik van de technische infrastructuur van Beautyfreelancer.nl zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel Beautyfreelancer.nl hiernaar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van het account en/of Beautyfreelancer.nl. Met name tijdens door Beautyfreelancer.nl te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan Beautyfreelancer.nl kan onderbreking van de beschikbaarheid van het account en/of Beautyfreelancer.nl plaatsvinden. Beautyfreelancer.nl zal geplande onderhoudswerkzaamheden tijdig vermelden op de website.
 2. Beautyfreelancer.nl heeft het recht om voor het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de website het account en/of d website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de beautyfreelancer c.q. opdrachtgever.
 3. Beautyfreelancer.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot het) account en/of Beautyfreelancer.nl indien zulks wenselijk is voor het functioneren van het account en/of website. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de beautyfreelancer c.q. opdrachtgever toegang verkrijgt tot en/of gebruikmaakt van het account en/of website, zal Beautyfreelancer.nl de beautyfreelancer c.q. de opdrachtgever over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
 4. Beautyfreelancer.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van advertenties, berichten, opdrachten en/of andere vormen van ‘exposure’ op de website door de beautyfreelancer c.q. opdrachtgever te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de website indien naar het oordeel van Beautyfreelancer.nl een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens Beautyfreelancer.nl en/of een derde, in strijd is met de overeenkomst, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van Beautyfreelancer.nl, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt.
 5. Beautyfreelancer.nl heeft het recht om advertenties of opdrachten door te plaatsen naar andere mediakanalen, zoals Twitter, Facebook of LinkedIn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Beautyfreelancer.nl biedt een platform en faciliteiten waardoor beautyfreelancer en de opdrachtgever met elkaar in contact kunnen komen. Beautyfreelancer.nl is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de beautyfreelancer en opdrachtgever. Beautyfreelancer.nl is daarom niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en correcte weergave, de juistheid en waarheid van de geplaatste advertenties c.q. opdrachten.
 2. Aangezien gebruikersidentificatie op het internet moeilijk is, kan en zal Beautyfreelancer.nl niet instaan dat iedere bezoeker van Beautyfreelancer.nl is die hij/zij beweert te zijn. Aangezien Beautyfreelancer.nl niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van bezoekers van haar Beautyfreelancer.nl, ontslaat de beautyfreelancer c.q. de opdrachtgever reeds nu voor alsdan Beautyfreelancer.nl (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een (zakelijk) geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend, bekendgemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei wijze voortvloeiend hieruit.
 3. Beautyfreelancer.nl kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van haar zelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Beautyfreelancer.nl - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de nettokostprijs van de door haar geleverde diensten.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Beautyfreelancer.nl nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Beautyfreelancer.nl gesloten verzekering.
 6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Beautyfreelancer.nl tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 3 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 7. Beautyfreelancer.nl aanvaardt met name geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van beautyfreelancer c.q. de opdrachtgever uit hoofde van een tussen hen tot stand gekomen overeenkomst.
 8. De beautyfreelancer c.q. opdrachtgever vrijwaart Beautyfreelancer.nl voor aanspraken van derden voor al hetgeen uit hoofde van de overeenkomst en/of de tussen de beautyfreelancer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 7: Betaling & Facturering

 1. Het abonnementsgeld van het Abonnement Plus voor de gehele termijn van de overeenkomst wordt door Beautyfreelancer.nl aan de beautyfreelancer gefactureerd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum geschieden.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal de beautyfreelancer aan Beautyfreelancer.nl een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

B. zal de beautyfreelancer, na daartoe door Beautyfreelancer.nl te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C. heeft Beautyfreelancer.nl het recht, voor elke aan de beautyfreelancer verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van ten minste € 10,00 ter zake administratiekosten bij de Aanvrager in rekening te brengen. Beautyfreelancer.nl zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. Ter keuze van Beautyfreelancer.nl kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door Beautyfreelancer.nl, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Niet c.q. niet tijdige c.q. niet volledige betaling door de beautyfreelancer heeft eveneens tot gevolg dat het account van de beautyfreelancer met onmiddellijke ingang zal worden geblokkeerd. Hetgeen is genoemd in artikel 7.3 blijft van kracht.
 3. Met een gratis Beautyfreelancer Basic-account kan op een opdracht worden gereageerd, maar uitsluitend wanneer de betreffende opdracht 7 dagen of langer online staat.

Artikel 8: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Beautyfreelancer.nl krachtens de met de beautyfreelancer gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Beautyfreelancer.nl of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Beautyfreelancer.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Beautyfreelancer.nl, is Beautyfreelancer.nl gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de beautyfreelancer gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk en/of het internet, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Beautyfreelancer.nl, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 9: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid en dergelijke

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Aanvrager en Beautyfreelancer.nl gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de beautyfreelancer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 10: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de tussen Beautyfreelancer.nl en de beautyfreelancer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 1. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Beautyfreelancer.nl de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Beautyfreelancer.nl gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 2. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een beautyfreelancer die gevestigd is buiten Nederland, is Beautyfreelancer.nl gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de beautyfreelancer gevestigd is.

Privacybeleid

Beautyfreelancer.nlhoudt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragscodes voor internetgebruik en communicatie.

Doorgeven van persoonsgegevens
Zonder uw toestemming zal Beautyfreelancer.nl uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Beautyfreelancer.nl heeft het recht persoonsgegevens door te geven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Omgaan met persoonsgegevens
Het spreekt voor zich dat Beautyfreelancer.nl zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in een database en die wordt ingezet voor het samenbrengen van freelancers en opdrachtgevers op basis van door alle deelnemers (freelancers en opdrachtgevers) ingevoerde gegevens. Als het gaat om een betaalde dienst, bijvoorbeeld factureren, gebruikt Beautyfreelancer.nl de gegevens eveneens. Het is ook mogelijk dat Beautyfreelancer.nl de gegevens gebruikt om gericht te mailen. Zo worden beautyfreelancers bijvoorbeeld geïnformeerd per e-mail als een opdracht, waarvan Beautyfreelancer.nl op basis van profielkeuzes vermoedt dat deze interessant is voor de freelancer, wordt geplaatst op Beautyfreelancer.nl. Beautyfreelancer.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Beheer
Beautyfreelancer.nl is van mening dat haar systemen goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Beautyfreelancer.nl spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de persoonsgegevens van de Afnemer/Beautyfreelancer/Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich mee brengen. Hoewel Beautyfreelancer.nl zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Beautyfreelancer.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, is Beautyfreelancer.nl niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

Cookies
Beautyfreelancer.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Via cookies kunnen wij tevens gegevens over het gebruik van de website verzamelen en analyseren. Over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek bijvoorbeeld. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.

Wijzigen van de privacyverklaring
Beautyfreelancer.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Beautyfreelancer.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Inzage of wijzigingen persoonsgegevens
Beautyfreelancer.nl is helder over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaat. Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd een bericht sturen aan: Beautyfreelancer.nl. Wilt u gegevens bekijken, wijzigen of wissen? Of wilt u geen berichten meer ontvangen? Laat het ons dan weten. Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, dan mag Beautyfreelancer.nl hiertoe een (wettelijk vastgelegde) vergoeding van maximaal € 4,50 vragen.

Beautyfreelancer.nl is een handelsnaam van Evelien Nederhoed Tekst & Redactie

Postadres:
Postbus 34
6666 ZG Heteren

BTW-nr: 164504059B01
KvK-nr: 09184858
ABN AMRO: NL80 ABNA 0462 6806 81

Vestigingsadres:
Kattendoorn 37
6665HL Driel